Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Sociální služby

Logo KPSS-EU


Víte co jsou sociální služby?

Sociální služby jsou služby, které pomáhají lidem v tíživých životních situacích, ať už se jedná o situace spojené např. s bytovou nouzí, s péčí o méně soběstačné členy rodiny či s nárůstem dluhů anebo o domácí násilí, pomoc lidem se závislostí, dětem a mladým lidem s jejich problémy doma, ve škole či při hledání práce a v mnoha dalších.

Příčiny tíživých životních situací mohou být různé, proto také existují různé druhy sociálních služeb. Jak mohou člověku pomoci, se dozvíte v následujícím textu a videích, určeným také pro neslyšící.

Některé obtížné sociální situace a jejich řešení můžete nalézt také v těchto návodných videích v záložce  Videa o sociální práci a službách.

 

Sociální poradenství:

Základní sociální poradenství je součástí činnosti každého poskytovatele sociálních služeb. Díky této činnosti mohou lidé získat potřebné informace, které jim pomohou řešit jejich nepříznivou situaci.

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro lidi se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu. Poradenství zahrnuje též sociální práci s lidmi, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

 

Služby sociální péče

Služby sociální péče napomáhají lidem zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.

 

Služby sociální prevence

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení lidí, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiného člověka. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat lidem k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 

Sociální služby se také dělí dle místa jejich poskytování:

  • Terénní služby jsou poskytovány v prostředí, kde člověk žije, tj. především v domácnosti, v místě, kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas. Jde například o pečovatelskou službu, osobní asistenci či terénní programy pro ohroženou mládež.
  • Za ambulantními službami člověk dochází do specializovaných zařízení, jako jsou například poradny, denní stacionáře nebo kontaktní centra.
  • Pobytové služby jsou poskytovány v zařízeních, kde člověk v určitém období svého života celodenně, respektive celoročně žije. Jedná se především o domovy pro seniory či pro lidi se zdravotním postižením, ale také o tzv. chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením či azylové domy.
 

Lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiného člověka, poskytuje stát prostřednictvím příslušného úřadu práce příspěvek na péči. Žádost o příspěvek na péči se podává prostřednictvím formuláře na místně příslušném úřadu práce.

 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou osoby či organizace, kteří sociální služby poskytují, a jsou povinni dodržovat platnou legislativu a poskytovat sociální služby dle platných standardů kvality.

 

Více informací o sociálních službách můžete najít zde:  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Logo KPSS-EU

Sociální služby na Nýřansku poskytuje celá řada organizací. Jejich přehled vám ke stažení nabízíme zde: Sociální služby a poskytovatelé na Nýřansku - 2020.

V případě potřeby se neváhejte na potřebnou sociální službu obrátit na uvedených kontaktech.

Sociální služby na Nýřansku 2020 -str.1

Sociální služby na Nýřansku 2020 -str.2

Logo KPSS-EU


Proč komunitně plánovat sociální služby?

Snad každý se setkal se životní situací, kterou člověk již sám nemůže zvládnout a potřebuje s jejím řešením pomoci. Může se jednat o seniora, který nezvládá péči o domácnost, maminku, která potřebuje pomoc s péčí o své dítě se zdravotním postižením, nebo rodinu, která se díky neznalosti, případně díky svým chybným rozhodnutím dostala do finančních problémů a hrozí jí ztráta bydleni. A jistě by se našla řada dalších případů. Většinou tyto složité příběhy známe jen ze svého okolí. I když si to nyní možná ani řada z nás nepřipouští, do těchto a podobných situací se může dostat kdokoliv.  Pro každého je tedy důležité, aby měl jistotu, že v tíživé životní situaci nalezne účinnou a odbornou pomoc, a to především v podobě dobře nastavených, dostupných a efektivně fungujících služeb. Správné nastaveni těchto služeb nemusí být a není pouze záležitostí pracovníků úřadu či zastupitelů Vaší obce. Všichni mají možnost do tohoto procesu zasahovat a to především prostřednictvím komunitního plánovaní.

Komunitní plánování dává občanům možnost aktivně se zapojit do rozhodování o tom, kterými sociálními službami bude dané území vyplněno.  Cílem komunitního plánování sociálních služeb na Nýřansku je tedy nastavení sítě služeb tak, aby vycházela ze skutečných potřeb obyvatel z obcí v okolí Nýřan, Třemošné, Města Touškova a Všerub. Jde tedy nejen o zjišťování toho, co obyvatele obcí těchto regionů trápí, jaké služby jim scházejí, jaké jsou v současné podobě nedostatečné, ale cílem je také navrhovat reálná a konkrétní řešeni daných problémů.

Komunitní plánování sociálních služeb probíhá na Nýřansku od června 2020 do května 2022. V této rubrice budou zveřejňovány aktuální informace o tom, jakým způsobem se můžete do plánování rozvoje sociálních služeb zapojit.

 

Co je to komunitní plánování sociálních služeb?

Jedná se o cyklický proces, v rámci kterého jsou mapovány aktuální potřeby poskytování sociálních služeb (potřeby místních občanů) a problémy v sociální oblasti na daném území a v rámci vytvořeného místního partnerství jsou hledána řešení v zajištění potřebných služeb tak, aby poskytované služby odpovídaly zjištěným potřebám, místním specifikům a zdrojům, které jsou na rozvoj služeb k dispozici.

 

Kam dál?

 

Více informací získáte u kontaktních osob CpKP ZČ:

(CPKP ZČ - Centrum pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29, 301 38 Plzeň)

 

Projekt "Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Nýřansku" (CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015341) společně realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy a město Nýřany za finanční podpory ESF a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Logo KPSS-EU


Jak se zapojit do plánování sociálních služeb také ve Vaší obci?

Do komunitního plánování sociálních služeb na Nýřansku se může zapojit úplně každý obyvatel regionu následujícím způsobem:

 
  • vyplněním ankety "Jak se Vám žije na severním Plzeňsku?". Anketu bylo možné vyplnit do 31. 10. 2020, odkaz byl umístěn na webu města Nýřany. Současně byly anketní lístky distribuovány do domácností v obcích na Nýřansku a vyplněné je bylo možné odevzdat na OÚ (vhozením do schránek obecních úřadů nebo pracovníkům obce),
  • účastí na veřejných setkáních - první veřejné setkání se bude konat na podzim roku 2020 v Nýřanech, na programu bude zejména seznámení s komunitním plánováním, harmonogramem a výstupy projektu; druhé veřejné setkání se uskuteční v závěru projektu, na programu bude veřejné připomínkování návrhu komunitního plánu,
  • účastí na setkání u kulatých stolů – budou realizována cca od ledna 2021, setkání budou otevřena všem zájemcům, účast bude dobrovolná, na setkáních budou diskutovány zjištěné nedostatky v sociální oblasti a hledána řešení pro zajištění potřebných sociálních a návazných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a rodiny s dětmi a pro další osoby ohrožené sociálním vyloučením,
  • připomínkováním návrhu komunitního plánu – prostřednictvím formuláře v závěru projektu,
  • kontaktováním koordinátorky projektu (Marie Hrečínová Prodanová, 733 210 315, marie.hp@cpkp.cz) kdykoliv v jeho průběhu s informacemi či zkušenostmi se sociální problematikou na Nýřansku.
 

Přesné termíny jednotlivých setkání najdete vždy zde.

 

Kam dál v KPSS na Nýřansku?

Anketa pro veřejnost. 

Řídící skupina.

Logo KPSS-EU


Zapojte se do plánování sociálních služeb tam, kde žijete.

Jednou z možností, jak nám říci své názory a postřehy na kvalitu života v regionech v okolí měst Nýřany, Třemošná, Město Touškov a Všeruby, byla možnost do 31.10.2020 vyplnit anketu: "JAK SE VÁM ŽIJE NA SEVERNÍM PLZEŇSKU?" Pokud jste máte další náměty na rozvoj regionu, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky.

Zde na webu Vám také po vyhodnocení představíme výstupy z ankety.


Děkujeme Vám za čas věnovaný plánování rozvoje sociálních služeb i ve Vaší obci.


Anketa byla určena obyvatelům všech 54  měst a obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Nýřany: 
Bdeněves, Blatnice, Blažim, Bučí, Čeminy, Čerňovice, Česká Bříza, Dolany, Druztová, Heřmanova Huť, Hněvnice, Horní Bříza, Hromnice, Chotíkov, Kaceřov, Kbelany, Kozolupy, Krašovice, Krsy, Křelovice, Kunějovice, Ledce, Líně, Líšťany, Lochousice, Město Touškov, Myslinka, Nadryby, Nekmíř, Nevřeň, Nýřany, Ostrov u Bezdružic, Pernarec, Plešnice, Pňovany, Přehýšov, Příšov, Rochlov, Tainá, Tlučná, Trnová, Třemošná, Úherce, Újezd nade Mží, Úlice, Úněšov, Úterý, Vejprnice, Vochov, Všeruby, Zahrádka, Zbůch, Zruč – Senec, Žilov.


Podrobné informace k anketě či komunitnímu plánování sociálních služeb Vám ráda sdělí:
Bc. Marie Hrečínová Prodanová, koordinátorka projektu: 
telefon: 733 210 315, e-mail: marie.hp@cpkp.cz
Centrum pro komunitní práci západní Čechy, realizátor projektu KPSS na Nýřansku.

Logo KPSS-EU

Kontakty na sociální pracovníky a pracovnice městských úřadů Nýřany, Třemošná, Město Touškov, Všeruby, kteří Vám mohou pomoci zorientovat se v systému sociálních služeb na Nýřansku (mapa obcí SO ORP Nýřany)

MÚ Nýřany - odbor sociálních věcí a zdravotnictví (Plzeň) - poradenství při orientaci v sociálním systému a službách, terénní sociální práce, sociálně právní ochrana dětí a mládeže (včetně kurately), náhradní rodinná péče, kurátor pro mládež a dospělé aj.

Vedoucí odboru:

PhDr. Ivana Vodrážková, telefon: 377 168 042, e-mail: ivana.vodrazkova@nyrany.cz

MÚ Nýřany - odbor sociální a správní (Nýřany) - domy s pečovatelskou službou, veřejné opatrovnictví.

Vedoucí odboru:

Vít Faifr, telefon: 377 832 310, e-mail: faifr@mesto-nyrany.cz 

MÚ Třemošná - poradenství při orientaci v sociálním systému a službách, terénní sociální práce.

Sociální pracovnice:

Mgr. Barbora Křížová, telefon: 373 034 766, e-mail: barbora.krizova@tremosna.cz

MÚ Město Touškov - poradenství při orientaci v sociálním systému a službách, terénní sociální práce.

Sociální pracovnice:

Pavlína Štveráková, telefon: 377 922 292, e-mail: p.stverakova@touskov.cz

MÚ Všeruby - poradenství při orientaci v sociálním systému a službách, terénní sociální práce a sociální pomoc jednotlivcům a rodinám s dětmi, jednorázové a opakované peněžité a věcné dávky jednotlivcům. 

Sociální pracovnice:

Mgr. Anna Hůrková, telefon: 377 915 480, e-mail: anna.hurkova@vseruby.cz

 

Návod na řešení některých obtížných situací lze nalézt také zde na webu v záložce Videa o sociální práci a službách. Informace o všech zákonem ukotvených sociálních službách naleznete zde.

 

Kontakty na realizátory projektu komunitního plánování sociálních služeb na Nýřansku:

(CPKP ZČ - Centrum pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29, 301 38 Plzeň)

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Aktuální počasí

Počasí dnes:

16. 1. 2021

oblacnosesnezenim

Bude polojasno až oblačno, občas sněhové přeháňky. Denní teploty -5 až -1°C. Noční teploty -4 až -8°C, místy kolem -11°C.