Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

GDPR

 

Prohlášení o ochraně soukromí

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl hájit práva (především) občanů Evropské unie proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.

GDPR

 

 

 

Pověřenec pro GDPR pro správce a zpracovatele Město Nýřany:

Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
MAS Radbuza, z.s.
333 01  Stod, nám. ČSA 24
IČO:  22 89 74 61
ISDS: ec9xkbc
Telefon: 720 021 963, 725 830 833
E-mail: gdpr@mas-radbuza.cz

(dle článku 37, odst. 7, obecného nařízení o ochraně osobních údajů)


Osobní údaje, které shromaďujeme na webových stránkách

Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme jenom v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete. Údaje, které zpracováváme, budou použity výhradně za účelem, pro který jste dali souhlas, pokud platná legislativa neumožňuje jinak. Budeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby bylo dosaženo účelu služby, kterou jste si vyžádali, nebo účelu, ke kterému jste dali svůj souhlas, není-li platnou legislativou umožněno jinak.


Subjekty údajů mají tato práva

Právo na přístup

 • umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.


Právo na opravu

 • umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Správce osobních údajů musí zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem správce zajistí vhodný jednotný postup pro podávání a vyřizování žádostí, např. prostřednictvím online žádostí o opravu.


Právo na výmaz (neboli právo být zapomenut)

 • umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:
  • osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování
  • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování
  • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti).
  • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba
  • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občan
 • V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.


Právo na omezení zpracování

 • ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů
 • pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů
 • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou dobu pouze uchoval, avšak jinak nezpracovával)
 • ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků
 • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů


Právo vznést námitky

 • umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce osobních údajů. V případě námitek subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.


Právo na přenositelnost

 • umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné.
 • právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení tohoto Obecného nařízení.
 • Dozorovým orgánem je:

          Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
          Pplk. Sochora 27
          170 00 Praha
          www.uoou.cz


Tato práva mohou občané uplatnit
 • ústně – v sídle organizace:

          Městský úřad Nýřany
          Benešova třída 295
          330 23  Nýřany

 • písemně – osobně v sídle organizace nebo poštou na adresu sídla organizace:

          Městský úřad Nýřany
          Benešova třída 295
          330 23  Nýřany

 • telefonicky:  na telefonním čísle +420 377 832 311
 • elektronickým podáním:
  • datovou schránkou: 8hrbtcq
  • e-mailem: podatelna@mesto-nyrany.cz

Lhůta na zpracování žádosti

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován (včetně důvodů prodloužení).


Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů
 1. Přijetí žádosti
 2. Identifikace žadatele
 3. Vyhodnocení žádosti
 4. Rozhodnutí o žádosti
 5. Výkon rozhodnutí
 6. Informování žadatele

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

MAS Radbuza z.s.
333 01  Stod, nám. ČSA 24
IČO:  22 89 74 61
ISDS:  ec9xkbc
Telefon: 720 021 963, 725 830 833
E-mail: gdpr@mas-radbuza.cz

Formuláře GDPR: zde

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:19
DNES:2104
TÝDEN:10064
CELKEM:2927420

Přijímáme platební karty

VISAMARTERCARDBezkontaktní platba

Zákaz podomního prodeje
Zákaz pochůzkového prodeje

Zákaz vstupuPlatí na celém území města Nýřany.  Více zde.

Mobilní aplikace V obraze

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky