Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Nýřany

Město Nýřany vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Benešova třída 295
330 23 Nýřany
Telefon: 377 832 311
Fax: 377 832 300
E-mail: podatelna@mesto-nyrany.cz
WWW: www.nyrany.cz
ID Datové schránky: 8hrbtcq
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Benešova třída 295
  330 23 Nýřany
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Benešova třída 295
  330 23 Nýřany
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:30 – 11:3012:30 – 17:00
  středa7:30 – 11:3012:30 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 8hrbtcq
Příjmový účet - pracoviště Nýřany: 19-826371/0100 (Komerční banka, a.s.)
Výdajový účet - pracoviště Nýřany: 826371/0100 (Komerční banka, a.s.)
Příjmový účet - pracoviště Plzeň: 27-9186450237/0100 (Komerční banka, a.s.)
Výdajový účet - pracoviště Plzeň: 27-9186490247/0100 (Komerční banka, a.s.)
00258199
DIČ: CZ00258199

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Nýřany
  Benešova třída 295
  330 23 Nýřany
 • e-mailem: podatelna@mesto-nyrany.czpodatelna@nyrany.cz
 • elektronickým podáním do datové schránky: 8hrbtcq
 • telefonicky na tel. čísle: +420 377 832 311

Úřední hodiny

pondělí 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00
středa 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • je-li žádost učiněna elektronicky (e-mailem, datovou zprávou), nemusí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Nýřany vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

  Obecně závazné vyhlášky, metodické pokyny a jiné dokumenty

  Úřední deska

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad za poskytování informací je ke stažení zde.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Nýřany poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva r. 2018

Výroční zpráva 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 80,02 kB
Staženo: 611×
Vloženo: 28. 2. 2023

Výroční zpráva r. 2019

Výroční zpráv 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 79,16 kB
Staženo: 368×
Vloženo: 13. 1. 2020

Výroční zpráva r. 2020

Výroční zpráva r. 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 121,92 kB
Staženo: 306×
Vloženo: 19. 1. 2021

Výroční zpráva r. 2021

Výroční zpráva 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 121,93 kB
Staženo: 219×
Vloženo: 18. 5. 2022

Výroční zpráva r. 2022

Výroční zpráva 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 79 kB
Staženo: 187×
Vloženo: 19. 1. 2023
ROK 2024

01/ č.j.  OV-Boš/672/2024, zveřejněno 22.1.2024
Informace k akci INS_FTTH_CZ_0458_81535 „optická síť Nýřany“ a akce MK – ul. Železniční Typ: PDF dokument, Velikost: 142.54 kB

02/ č.j. OOaKŘ/3093/2024, zveřejněno 25. 1. 2024
Informace - příprava občanů k obraně státu Typ: PDF dokument, Velikost: 360.73 kB

3/  č.j.  VM-MST/3930/2024, zveřejněno 31.1.2024
Informace k optické síti T-mobile - termín dokončení Typ: PDF dokument, Velikost: 80.16 kB 

4/  č.j. OV-Ška/3005/2024, zveřejněno 31.1.2024
Informace o vydaných povoleních na pozemní stavby za období 1.10.2023 do 31.12.2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 101.51 kB 

5/ č.j. OV-Boš/4877/2024, zveřejněno 21.2.2024

informace k akci INS_FTTH_CZ_0458_81535 „optická síť Nýřany Typ: PDF dokument, Velikost: 131.91 kB

6/ č.j.  OV-Ška/7603/2024, zveřejněno 28.2.2024

Informace o stavbách pro reklamu umístěných v k.ú.Líně Typ: PDF dokument, Velikost: 89.26 kB

7/ č.j.  OV-Ška/8121/2024, zveřejněno 4.3.2024

Informace o stavbách pro reklamu umístěných v k.ú.Líně Typ: PDF dokument, Velikost: 83.39 kB

8/ č.j. OD-Fro/8500/2024, zveřejněno 18. 3. 2024
Informace - připlocení pozemku, Zruč-Senec Typ: PDF dokument, Velikost: 153.48 kB Typ: PDF dokument, Velikost: 153.13 kB

9/ č.j. OV-Ška/10556/2024, zveřejněno 26.3.2024

Informace o stavbách pro reklamu umístěných v k.ú.Líně

10/ č.j. OV-Vol/12261/2024, zveřejněno 8.4.2024

Informace o stavbách pro reklamu umístěných v k.ú.Zbůch Typ: PDF dokument, Velikost: 83.6 kB

11/  č.j.  VM-Mst/15222/2024, zveřejněno 25.4.2024

Informace o pachtovních smlouvách na ornou půdu Typ: PDF dokument, Velikost: 87 kB

12/ č.j. OŽP-Čec/16337/2024, zveřejněno 6. 5. 2024

Informace - odlov dančí zvěře Typ: PDF dokument, Velikost: 291.91 kB

13/ č.j. OŽP-Hor/21247/2024, zveřejněno 11. 6. 2024

Informace - kontrola jímek Čeminy Typ: PDF dokument, Velikost: 186.16 kB

14/ č.j. OV-Boš/20727/2024, zveřejněno 20. 6. 2024

Informace - povolení zvláštního užívání Typ: PDF dokument, Velikost: 73.85 kB​​​​​​​

 


 

 
ROK 2023

01/ č. j. OŽP/Ulč/3161/2023, zveřejněno dne: 6.2.2023
Informace - vodohospodářské sítě Vejprnice (80.73 kB) 

02/ č. j. OÚP-Han/12311/2023, zveřejněno 14. 4. 2023
Informace - změna územního plánu Zruč-Senec (328.05 kB)

03/ č.j.  OV-Ška/11766/2023, zveřejněno dne 5.5.2023
Informace o vydaných povoleních na pozemní stavby za období 1.1.2023 až 31.3.2023 (151.29 kB)

04/č.j.  OŽP-Bar/17872/2023, zveřejněno 9. 6. 2023
Informace - vodohospodářská stavba Nadryby (237.66 kB)

05/č.j. OŽP-Hor/18275/2023, zveřejněno 14. 6. 2023
Informace - vodní díla Třemošná (126.64 kB)
příloha - rozhodnutí (324.58 kB)

06/ č.j. OD-Fro/19663/2023, zveřejněno 28. 6. 2023
Informace - pozemní komunikace v obci Zahrádka - Hůrky (98.12 kB)

07/ č.j. OV-Ška/22205/2023, zveřejněno dne 21.7.2023
Informace o povolení/umístění stavby nebo projednávané stavbě FVE o výkonu 5 MW a vyšším za období 2022 a 2023

08/ č.j. OV-Ška/26288/2023, zveřejněno dne 23.8.2023
Informace o povolení/umístění reklamní stavby umístěné na pozemku parc.č.1654/2 v k.ú. Úherce u Nýřan. (86.33 kB)

09/ č.j. OÚP-Rud/25796/2023, zveřejněno 23. 8. 2023
Informace - územní plán Vejprnice (85.75 kB)

10/ č.j. OŽP-Čel/26418/2023, zveřejněno 24. 8. 2023
Informace - zemědělský půdní fond - Vejprnice (111.22 kB)

11/ č.j. OÚP-Rud/26152/2023, zveřejněno 11. 9. 2023
Informace - oplocení biokoridoru (82.83 kB)

12/ č.j.  OV-Ška/30121/2023, zveřejněno 20.10.2023

Informace o vydaných povoleních na pozemní stavby za období 1.4.2023 do 30.6.2023 (245.02 kB)

13/ č.j. OÚP-Rud/32207/2023, zveřejněno 6. 11. 2023
Informace - oplocení biokoridoru (87.19 kB)

14/ č.j. VM-Šil/36197/2023, zveřejněno 20.11.2023
Informace týkající se vydání závazných stanovisek dle § 96b odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (131.64 kB)

15/ č.j. OOaS-Hom/37102/2023, zveřejněno 29. 11. 2023
Informace - průběh přestupkového řízení Typ: PDF dokument, Velikost: 115.42 kB

16/ č.j. OOaS-Hom/37396/2023, zveřejněno 4. 12. 2023
Informace - průběh přestupkového řízení Typ: PDF dokument, Velikost: 109.23 kB

17/ č.j. OŽP-Hau/37892/2023, zveřejněno 5. 12. 2023
Informace - podnět - výstavba vodovodu Typ: PDF dokument, Velikost: 75.16 kB

18/ č.j. VM-MST/38346/2023, zveřejněno 11.12.2023
Informace ohledně pokládky optického kabelu Typ: PDF dokument, Velikost: 91.07 kB

19/ č.j.  OV-Boš/38472/2023, zveřejněno 28.12.2023
Informace o povolení zvláštního užívání komunikací města Nýřany (T-Mobile) Typ: PDF dokument, Velikost: 180.24 kB

20/ č.j. OÚP-Rud/445/2024, zveřejněno 5. 1. 2024
Informace  - územní plán Nýřany Typ: PDF dokument, Velikost: 43.22 kB

kopie pokyny Typ: PDF dokument, Velikost: 719.54 kB
kopie - stanovisko KÚ Typ: PDF dokument, Velikost: 337.16 kB
kopie- stanovisko MěÚ Typ: PDF dokument, Velikost: 649.39 kB

21/ č.j.  OV-Boš/672/2024, zveřejněno 8.1.2024

Informace k akci INS_FTTH_CZ_0458_81535 „optická síť Nýřany“ a akce MK – ul. Železniční Typ: PDF dokument, Velikost: 94.13 kB

 

ROK 2022

01/ č. j. OD-Fro/3745/2022
Informace o rekonstrukci místní komunikace - Trnová (441.89 kB)

02/ VPP-Duc/4011/2022
Informace - přestupkové řízení (92.31 kB)

03/ č. j. OD-Šna/7171/2022
Informace - stacionární radary (371.78 kB)

04/ č. j. OD-OŽP-Otý/8364/2022
Informace - povolení dle vodního zákona (290.12 kB)

05/ č. j. OD-Šna/10439/2022
Informace - výše znalečného (722.81 kB)
Příloha - vyúčtování znalečného (29.12 kB)

06/ č.j. OD-Fro/28629/2022

Informace - průmyslová zóna (PZ) Úherce (395.29 kB)

07/ č.j. VM-ŠIL/38618/2022

Informace - výkon "technických služeb" (91.28 kB)

08/ č.j. VM-ŠIL/39122/2022

Informace - o počtu zaměstnanců v HD Nýřany (83.17 kB)

ROK 2021

01/  č. j.   OD-Fro/342/2021

Informace o podkladech ke stavebnímu řízení ul. B. Němcové a ul. Polní, Vejprnice

02/ č.j. OD-Fro/2909/2021

Informace Odboru dopravy - oprava/rekonstrukce komunikací ve Vejprnicích (127.29 kB)

03/ č.j. VM-Šil/3965/2021

Informace k převodům majetku města Nýřany v roce 2020 (162.1 kB)

04/ č.j.  OŽP-Suk/6511/2021

informace o oznámení nebo řešení skutků v časovém období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020 na úseku lesa a myslivosti v ORP Nýřany (117.58 kB)

05/ č.j. VM-Šil/6941/2021

Informace k zákonu č 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve městě Nýřany (182.19 kB)

06/ č.j. VM-Šil/7246/2021

Informace ke zřízeným příspěvkovým organizacím (217.8 kB)

07/ č.j. EO-SLÁ/8510/2021

Informace k výkonu finanční kontroly (86.79 kB)

08/ č. j. OŽP-Ulč/12734/2021
Informace - centrální ČOV Tlučná (299.01 kB)

09/č. j. OÚP-Rud/13344/2021
Informace - územní plán obce Vejprnice (355.7 kB)
Příloha - zpráva o uplatňování ÚP Vejprnice (1.11 MB)

10/ č. j. OÚP-Rud/14016/2021
Informace - inženýrské sítě Vejprnice (91.35 kB)

11/ č. j. VPP-Duc/15557/2021
Informace - přestupkové řízení (95.65 kB)

12/ č. j.  VM-Šil/19050/2021

Informace o spolupráci s Čínskou lidovou republikou (320.41 kB)

13/ č.j. VM-Šil/22008/2021

Informace ohledně domácího zvířectva v návaznosti na OZV (83.09 kB)

14/ č. j. OŽP/Syr/22573/2021
Informace - lovecké lístky vydané cizincům (129.5 kB)

15/ č. j. OD-Dle/22798/2021
Informace - podklad pro obnovu přestupkového řízení (589.91 kB)

16/ č. j. OD-Dle/25352/2021
Informace - vyloučení věci v přestupkovém řízení (842.16 kB)

17/ č. j. OŽP-Bou/25440/2021
Informace - správní řízení ve věci ochrany zvířat proti týrání (137.78 kB)

18/ č. j. VM-Šil/31366/2021

Informace ohledně pracovníků úřadu (496.29 kB)

19/ č .j.  OV-Mrá/35776/2021

Iinformace o nedokončených stavebních řízeních na stavby nad 800 m2 hrubé podlažní plochy (28.51 kB)

20/ č. j. OV-Mrá/36314/2021

Informace k přestupkům spáchaných podle § 178 odst. 2 písm. j) stavebního zákona (70.75 kB)

21/ č. j. OV-Mrá/39424/2021

Informace k pozemkům 781/1 a 784/1 v k.ú. Rochlov (194.27 kB)

ROK 2020

01/  č. j.   EO-Slá/2530/2020
Informace o finančních investicích města Nýřany

02/  č. j.  OŽP-Syr/4425/2020
Informace o kontaktech na myslivecká sdružení

03/  č. j.  OD-Šna/3287/2020
Informace o postoupení podání

04/  č. j.  OD-Šna/3289/2020
Informace o dopravním značení

05/  č. j.  VPP-Duc/4868/2020
Informace o služebních vozidlech

06/  č. j.  OV-Ška/4874/2020 
Informace k vydaným povolením - Business Park Vejprnice – haly C a D

07/  č. j.  OV-Mrá/4953/2020

Informace o terénních úpravách v k.ú. Vejprnice

08/  č. j.  VM-Šil/11161/2020

Informace o personalizaci úřadu v roce 2020

09/  č. j.  VM-Šil/12672/2020

Postup při neplnění pracovních povinností

10/  č. j.  OD-Fro/19170/2020
informace odboru dopravy - nepovolená komunikace v Chotíkově

11/  č .j.  OV-Mrá/19888/2020
Informace o udělené sankci

12/  č. j.  SaSO-Fai/22807/2020
Informace k prodeji pozemku č.parc. 1678/1 v k.ú. Nýřany

13/  č. j.  OV-Mrá/22383/2020
Informace o povolení týkající se pozemních staveb v období od 1.4.2020 - 30.6.2020

14/  č. j. OŽP-OTÝ/19304/2020
Informace - kapacita ČOV ve Vochově

15/ č.j. OÚP-Kru/20157/2020
Informace - územní studie Vejprnice

16/ č.j. OD-Dle/22991/2020
Informace - materiály z přestupkového spisu

17/ č.j. OŽP-Syr/24360/2020
Informace - honební pozemky Nýřany a Úherce

18/ č.j. VM-Šil/25249/2020

Informace ke kluzišti ze syntetického ledu

19/ č. j. VPP-Duc/26509/2020

Informace - přestupkové řízení

20/ č. j.. VPP-Duc/27327/2020

Informace - přestupkové řízení-doplnění

21/ č. j. VPP-Duc/27689/2020

Informace - přestupkové řízení

22/ č. j. VM-Šil/28922/2020

Informace - parcela v k. ú. Nýřany

23/ č. j. VPP-Duc/31118/2020
Informace - přestupkové řízení

24/ č. j. OD-DLE/35050/2020
Informace - přestupkové řízení

25/ č. j. OD-BEN/35761/2020
Informace - přestupkový spis

ROK 2019

01/  č.j. SaSO-Fai/3374/2019
Informace k projednávání přestupků spočívající v umístění reklamního sdělení

02/  č.j. VM-Šil/3340/2019
Informace o vyvlastňování

03/ č. j. VPP-Duc/5866/2019
Poskytnutí informace - oprámy Horní Bříza

04/  č.j. OV-Mrá/8191/2019
Poskytnutí Informace, resp. zaslání na žádost kolaudačního souhlasu na stavbu „Závod na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov“

05/ OD-Fro/10950/2019
Sdělení k žádosti „o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. *Rekonstrukce křižovatky a ulic Třemošenská, Ledecká a Pod Hůrkou*

06/ OD-Šna/25114/2019
Informace dle 106/1999 Sb. Přestupky provozovatele vozidla a Virtuální Provozovatel

07/ OD-Fro/18200/2019
Informace k rekonstrukci křižovatky a ulic Třemošenská, Ledecká a Pod Hůrkou

08/ VM-Šil/24937/2019
Informace o nabídkách ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění

09/ VM-Šil/269/2019
Informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod MěÚ Nýřany

10/ VM-Šil/27346/2019
Informace ohledně laviček umístěných u č.p. 1020, 1021 a 1022

11/OV-Mrá/28421/2019
Informace o zastupování stavebníků předmětnou osobou

12/ OD/SNA/30605/2019
Informace ve věci šetření dopravní nehody

13/ OŽP-Čel/33601/2019
Informace - Nálezová databáze ochrany přírody

 

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:17
DNES:2183
TÝDEN:10143
CELKEM:2927499

Přijímáme platební karty

VISAMARTERCARDBezkontaktní platba

Zákaz podomního prodeje
Zákaz pochůzkového prodeje

Zákaz vstupuPlatí na celém území města Nýřany.  Více zde.

Mobilní aplikace V obraze

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky