Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Vítání občánků 25.4.2019

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 5. 2019

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Svátek

Dnes je 25.5.2019

Svátek má Viola

Zítra má svátek Filip

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 65
TÝDEN: 5898
CELKEM: 1025130

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Město Nýřany
 • 2. Důvod a způsob založení

  Město Nýřany vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Benešova třída 295
  330 23 Nýřany
  Telefon: 377 832 311
  Fax: 377 832 300
  E-mail: podatelna@mesto-nyrany.cz
  WWW: www.nyrany.cz
  ID Datové schránky: 8hrbtcq
 • 5. Bankovní spojení
  Příjmový účet - pracoviště Nýřany: 19-826371/0100 (Komerční banka, a.s.)
  Výdajový účet - pracoviště Nýřany: 826371/0100 (Komerční banka, a.s.)
  Příjmový účet - pracoviště Plzeň: 27-9186450237/0100 (Komerční banka, a.s.)
  Výdajový účet - pracoviště Plzeň: 27-9186490247/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6.
  00258199
 • 7. DIČ
  CZ 0025819
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Městský úřad Nýřany
   Benešova třída 295
   330 23 Nýřany
  • e-mailem: podatelna@mesto-nyrany.cz
  • elektronickým podáním: podatelna@mesto-nyrany.cz
  • telefonicky na tel. čísle: +420 377 832 311

  Úřední hodiny

  pondělí 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00
  středa 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00

   

  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává

  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna
 • 11. Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

 • 12. Formuláře
  Formuláře a žádosti
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací
 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 14.2. Vydané právní předpisy

   Město Nýřany vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska

 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník úhrad za poskytování informací je ke stažení zde.

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv

   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  • 16.2. Výhradní licence

   V současné době nejsou pro Město Nýřany poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva r. 2013 Staženo: 526x | Datum vložení: 17.02.2014

  Výroční zpráva r. 2014 Staženo: 366x | Datum vložení: 15.04.2015

  Výroční zpráva r. 2015 Staženo: 295x | Datum vložení: 04.01.2016

  Výroční zpráva r. 2016 Staženo: 233x | Datum vložení: 02.01.2017

  Výroční zpráva r. 2017 Staženo: 158x | Datum vložení: 01.03.2018

  Výroční zpráva r. 2018 Staženo: 65x | Datum vložení: 02.01.2019

 • Poskytnuté informace

  ROK 2019

  01/  č.j. SaSO-Fai/3374/2019
  Informace k projednávání přestupků spočívající v umístění reklamního sdělení

  02/  č.j. VM-Šil/3340/2019
  Informace o vyvlastňování

  03/ č. j. VPP-Duc/5866/2019

  Poskytnutí informace - oprámy Horní Bříza

  04/  č.j. OV-Mrá/8191/2019

  Poskytnutí Informace, resp. zaslání na žádost kolaudačního souhlasu na stavbu „Závod na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov“

  05/ OD-Fro/10950/2019

  Sdělení k žádosti „o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. *Rekonstrukce křižovatky a ulic Třemošenská, Ledecká a Pod Hůrkou*

   

  ROK 2018

  01/  č.j. OD-Fro/269/2018
  Sdělení k žádosti o poskytnutí informací o PK na poz. p.p.č. 1755/68 v k.ú.Nýřany

  02/  č.j. OD-Šna/1268/2018
  Informace o přestupkovém řízení - obec Číhaná

  03/  č.j. VM-Šil/3991/2018 
  Sdělení k žádosti KAMIKA TRADING s.r.o. Praha 5

  04/  č.j. SaSO-Fai/15200/2018

  Sdělení ohledně GDPR 

  05/  č.j. OŽP-Žíž/19638/2018

  Informace o zdravotním stavu

  06/ OD-Fro/22590/2018

  Sdělení k žádosti „o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.“ o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Sdělení ke stížnosti „na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.“

  07/ OD-Fro/25232/2018

  Sdělení k žádosti „o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.“ „o poskytnutí kopie dokumentu - Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání č.j. 1574/2006-Šk ze dne 20.10.2006

  požadovaný dokument

  08/OD-Fro/27684/2018

  Sdělení k žádosti „o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 28.6.2018“ Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje,

  ROK 2017

  01/  č.j. OD-Fro/1060/2017 
  Poskytnutí informace ohledně pozemní komunikace na pozemku parc. 1755/40, v KÚ Nýřany

  02/  č.j. SaSO-Fai/7999/2017  
  Informace o schválených investičních stavebních akcí na rok 2017

  03/  č.j. VM-ŠIL/14745/2017  
  Žádost o sdělení, kde má město Nýřany majetkovou účast

  04/  č.j. EO-Slá/20181/2017 
  Poskytnutí informace - exekuce

  05/  č.j. OÚP-Kru/22193/2017
  Informace o pozemku p. č. 310/64 v k. ú. Nevřeň

  06/  č.j. OÚP-Kru/22195/2017
  Informace o pozemcích v k. ú. Chotíkov

  07/  č.j. OÚP-Kru/22192/2017
  Informace o pozemku p. č. 413 v k. ú. Hracholusky nade Mží

  08/  č.j. VM-Šil/22660/2017 
  Žádost o informaci ohledně holubů a škodlivého ptactva

  09/  č.j. OV-Mrá/15265/2017 
  Informace o prodloužení zkušebního provozu spalovny komunálního odpadu v Chotíkově

  10/  č.j. OŽP-Trh/22501/2017
  Informace o přijímání podnětů ke kontrole dle zákona o ochraně ovzduší

  11/  č.j. OÚP-Kru/24898/2017 
  Informace k ÚP Chotíkov

  12/  č.j. VM-Šil/32150/2017  
  Informace ohledně ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  13/  č.j. OV-Asch/30213/2017  
  Informace ohledně stavby RD na pozemcích 1296/12, 1296/78 a 1296/82 v k.ú. Vejprnice

  14/  č.j. OŽP-Hra/33374/2017
  Informace ohledně likvidace odpadních vod v k. ú. Klenovice u Chrančovic

  15/  č.j. OÚP/34442/2017
  Informace o správních řízeních v letech 2015-2017 vedených dle zákona o státní památkové péči 

   

  ROK 2016

  01/  č.j. OÚP-Kru/36269/2016
  Informace- urbanistická studie a regulační plán Vejprnice

  02/  č.j. OOaS-Hom/35271/2016
  Informace - statistiky nápadu trestné činnosti za r. 2015

  03/  č.j. OŽP-Hra/32607/2016 
  Informace - rozhodnutí o zastavení řízení o povolení zkušebního provozu kanalizace - Touškov, Újezdská ul.

  04/  č.j.OŽP-Hra/30130/2016
  Podklady pro povolení zkušebního provozu spalovny odpadů ZEVO Chotíkov, dešťová kanalizace

  05/  č.j. VM-Šil/27790/2016
  Informace o prodeji pozemků parc.č. 1964, 1968, 1967/1, 1967/2,1967/3 vše v k.ú. Nýřany

  06/  č.j. VM-Šil/31282/2016
  Informace o výši platu vedoucích odborů a oddělení

  07/  č.j. OV-Mrá/28304/2016  
  Informace o povolování solárních elektráren s instalovaným výkonem od 2,0 MW do roku 2010

  08/  č.j. SaSO-Fai/28477/2016 
  Informace o počtu platný veřejnoprávních smluv na vyřizování přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb o přestupcích

  09/  č.j. VM-Šil/13044/2016  
  Informace o uchovávání dokumentů, o lhůtách uchovávání a o spisové službě

  10/  č.j. VM-Šil/8357/2016  
  Informace ohledně doby archivace datových zpráv zasílaných prostřednictvím datové schránky

  11/  č.j. OV-Mrá/11143/2016  
  Informace o navážení stavební suti na č.parc 1189 v kú. Vejprnice

  12/  č.j. OOaS-Hom/11168/2016 
  Informace o používaném softwaru pro vedení spisové služby

  13/  č.j. SaSO-Fai/5320/2016  
  Žádost o zaslání investičních plánů města na rok 2016


  ROK 2015

  01/ č.j.2/OD-PŘEST/548/15-ŠP
  Informace ke spisu 2/OD-PŘEST/548/15-ŠP

  02/  č.j. VM-St/341/2015  
  Informace o veřejném osvětlení

  03/  č.j. SaSO-Fai/3885/2015
  Žádost o zaslání Ročního výkazu o odpadech Odp. 5-01 a druhotných surovinách

  04/  č.j. SaSO-Fai/9958/2015
  Žádost o zaslání všech pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění vydaných od roku 2012

  05/  č.j. SaSO-Fai/11509/2015 
  Dotazník ze sociální oblasti města Nýřany

  06/  č.j. OV-Mrá/18609/2015 
  Žádost zaslání kompletní dokumentace Projekt konzervace stavby ZEVO Chotíkov

  07/  č.j. VM-Šil/28276/2015  
  Seznam členů rady města, jejich politická příslušnost (PP) v jednotlivých volebních obdobích

  08/  č.j. VM-Šil/28058/2015  
  Dotace z rozpočtu města pro organizace a neziskové spolky na rok 2015

  09/  č.j. VM-Šil/28217/2015  
  Informace o platech a odměnách úředníků

  10/  č.j. OOaS-Hom/33226/2015  
  Informace o používaném právním informačním systému
  11/  č.j. OD-Ebe/32834/2015  
  Informace o fungujících stanicích měření emisí