Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Registr vozidel - technici

 


Kam jít?

Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň, Klatovská třída 2755/200a
odbor dopravy
přízemí - nejprve je nutné si v přízemí ve vestibulu vzít lístek s pořadovým číslem (agenda "Technici"), pak sledujte světelné displeje, kde se zobrazí Vaše pořadové číslo.
Pořadový lístek pro posledního klienta bude vydán nejpozději 15 minut před koncem úředních hodin. Při zvýšeném počtu žadatelů bude výdej pořadových lístků regulován podle aktuální situace.

mapa zde

Technici:
Telefon 377 611 136   Krásná Zdeňka
Telefon 377 611 137   Říha Jaroslav Ing.
Telefon 377 611 138   Beran Pavel Bc.

Úřední hodiny zde.

MÚ Nýřany-Klatovská 200a, PlzeňMÚ Nýřany-Klatovská 200a, PlzeňMÚ Nýřany-Klatovská 200a, Plzeň

 

Od 1. ledna 2024 Vám bude při podání žádosti o změnu v registru vozidel odebrán velký technický průkaz.  O ponechání tohoto dokladu lze požádat po jeho znehodnocení pracovníkem registru vozidel.

 

ÚKONY, KTERÉ VYŘÍDÍTE U TECHNIKŮ:

 

1/
PŘIHLÁŠENÍ OJETÉHO VOZIDLA DOVEZENÉHO ZE ZAHRANIČÍ (DOVOZ)

K žádosti o zápis silničního vozidla do registru vozidel žadatel přiloží:

 • osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem EU a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla
 • prohlášení o shodě (COC list) – pokud byl k vozidlu vydán
 • protokol o technické prohlídce za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel (s výjimkou silničního vozidla registrovaného v jiném členském státě, u něhož ode dne jeho první registrace neuplynula ke dni podání žádosti lhůta pro první pravidelnou technickou prohlídku) a evidenční kontrolu, dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladech o registraci vozidla v jiném státě
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu (stáří vozidla do 6 měsíců nebo najeto méně jak 6000 km)

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek:

 • 800,- Kč (vozidlo) - držitelé průkazu ZTP, ZTP/P jsou od tohoto poplatku osvobozeni
 • 300,- Kč (motocykl do obsahu 50 ccm)
 • 500,- Kč (motocykl s obsahem nad 50 ccm, přívěs do 750 kg)
 • 700,- Kč (přívěs nad 750 kg)

V případě schvalování technické způsobilosti dovezeného vozidla bude vybrán správní poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Podle plnění emisní normy u starších vozidel je možné, že bude vybrán poplatek na podporu sběru a využití autovraků (pokud nebyl již zaplacen) ve výši 3.000,- ; 5.000,- nebo 10.000,- Kč

Od poplatku je osvobozena registrace elektrického vozidla.

Problematika dovezených vozidel je obsáhlá, doporučujeme se v případě pochybností informovat u techniků.

 

2/
ZTRÁTA VELKÉHO TECHNICKÉHO PRŮKAZU (ORV část II)

Nový technický průkaz za ztracený se již nevystavuje. Jeho ztrátu ale na příslušný úřad nahlásit musíte!!!

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

 

3/
VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU (dříve depozit)

K žádosti o vyřazení vozidla z provozu žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla (pokud je u vozidla dosud přidělen)
 • ORV (malý technický průkaz)
 • všechny vydané tabulky registrační značky (čisté a nepoškozené) - POZOR, pokud je k vozidlu vydána RZ na nosné zařízení (3.RZ) je nutné ji odevzdat také
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek: 200,- Kč

Pokud bude vyřazení silničního vozidla z provozu trvat déle než 3 po sobě jdoucí roky, a vlastník vozidla bude požadovat zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla, musí před uplynutím této lhůty o zachování požádat. Správní poplatek za zachování registračních značek a ORV je 200,- Kč.                          

4/
ZÁPIS ADRESY MÍSTA UMÍSTĚNÍ VYŘAZENÉHO VOZIDLA A ÚČEL JEHO VYUŽITÍ

!!! Tento úkon lze provést pouze na registru vozidel obce s rozšířenou působností, kde je vozidlo vyřazeno !!!

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

K žádosti žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla (pokud je u vozidla dosud přidělen)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek: 50,- Kč

 

5/
UKONČENÍ VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU (dříve ukončení depozitu)

! Tento úkon lze provést pouze na registru vozidel obce s rozšířenou působností, kde je vozidlo vyřazeno!!!

K žádosti o vyřazení vozidla z provozu žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla (pokud je u vozidla dosud přidělen)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

 

6/
ZÁNIK VOZIDLA

K žádosti o zánik vozidla žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla (pokud je u vozidla dosud přidělen)
 • ORV (malý technický průkaz)
 • všechny vydané tabulky registrační značky - POZOR, pokud je k vozidlu vydána RZ na nosné zařízení (3.RZ) je nutné ji odevzdat také
 • doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

 

7/
TECHNICKÉ ZMĚNY (změny údajů o vozidle)

K žádosti o zápis změny údajů v registru vozidel žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla (pokud je u vozidla dosud přidělen)
 • ORV (malý technický průkaz)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku
 • doklad osvědčující zapisovanou změnu (např. typový list k tažnému zařízení s potvrzenou montáží oprávněnou osobou, typový list k alternativním pneu a ráfkům, potvrzený ze stanice technické kontroly technikem typu „K“, doklad osvědčující změnu barvy – evidenční kontrola, apod.)

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek: 50,- Kč (za každou změnu)

Poznámka:
Pokud není na typovém listu k tažnému zařízení potvrzena montáž tažného zařízení, nebo nemá-li pracoviště, kde k montáži tažného zařízení došlo, vystaven certifikát, že je oprávněno montáže tažných zařízení provádět, je nutné toto nahradit technickou prohlídkou na stanici technické kontroly.

 

8/
PŘESTAVBY (DOSTAVBY) VOZIDEL

K žádosti o zápis změny údajů v registru vozidel žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla (pokud je u vozidla dosud přidělen)
 • ORV (malý technický průkaz)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku
 • doklad osvědčující zapisovanou změnu (např. záznam o přestavbě vozidla na LPG – záznam v technickém průkazu + příloha technického průkazu vydaná a zapsaná oprávněnou osobou, záznam o dostavbě vozidla – záznam v technickém průkazu + povolení MD k oprávnění dostavbu provést apod.)

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek: 50,- Kč

 

9/
OBNOVA VIN NÁHRADNÍ TECHNOLOGIÍ

Při zjištění nečitelnosti VIN (v důsledku např. koroze) žadatel předloží:

 • technický průkaz silničního vozidla (pokud je u vozidla dosud přidělen)
 • potvrzení o zjištění této skutečnosti (např. protokol o technické prohlídce se záznamem o zjištění nečitelnosti VIN)
 • potvrzení o ztotožnění vozidla, vydaného akreditovaným zástupcem výrobce vozidla

Poté bude žadateli vydán příkaz k vyražení VIN náhradní technologií.

Po obnovení VIN náhradní technologií a provedení technické prohlídky na stanici technické kontroly, která potvrdí, že VIN je vyraženo v souladu s právními předpisy,

Žadatel k žádosti o zápis změny údajů v registru vozidel doloží:

 • technický průkaz silničního vozidla
 • ORV (malý technický průkaz)
 • potvrzení o ztotožnění vozidla
 • potvrzený příkaz k vyražení VIN náhradní technologií
 • protokol o technické prohlídce (původní se zjištěním nečitelného VIN i nový s kontrolou správnosti vyražení VIN)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek: 50,- Kč

 


zpět

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:228
TÝDEN:6984
CELKEM:2961775

Přijímáme platební karty

VISAMARTERCARDBezkontaktní platba

Zákaz podomního prodeje
Zákaz pochůzkového prodeje

Zákaz vstupuPlatí na celém území města Nýřany.  Více zde.

Mobilní aplikace V obraze

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky