Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Registr vozidel - technici

 


Kam jít?

Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň, Klatovská třída 2755/200a
odbor dopravy
přízemí - nejprve je nutné si v přízemí ve vestibulu vzít lístek s pořadovým číslem (agenda "Technici"), pak sledujte světelné displeje, kde se zobrazí Vaše pořadové číslo

mapa zde

Technici:
Telefon 377 611 136   Krásná Zdeňka
Telefon 377 611 137   Žák Josef Ing.
Telefon 377 611 138   Beran Pavel Bc.

Úřední hodiny zde.

MÚ Nýřany-Klatovská 200a, PlzeňMÚ Nýřany-Klatovská 200a, PlzeňMÚ Nýřany-Klatovská 200a, Plzeň

 

ÚKONY, KTERÉ VYŘÍDÍTE U TECHNIKŮ:

 

1/
PŘIHLÁŠENÍ OJETÉHO VOZIDLA DOVEZENÉHO ZE ZAHRANIČÍ (DOVOZ)

K žádosti o zápis silničního vozidla do registru vozidel žadatel přiloží:

 • osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem EU a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla
 • prohlášení o shodě (COC list) – pokud byl k vozidlu vydán
 • protokol o technické prohlídce za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel (s výjimkou silničního vozidla registrovaného v jiném členském státě, u něhož ode dne jeho první registrace neuplynula ke dni podání žádosti lhůta pro první pravidelnou technickou prohlídku) a evidenční kontrolu, dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladech o registraci vozidla v jiném státě
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu (stáří vozidla do 6 měsíců nebo najeto méně jak 6000 km)

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek:

 • 800,- Kč (vozidlo) - držitelé průkazu ZTP, ZTP/P jsou od tohoto poplatku osvobozeni
 • 300,- Kč (motocykl do obsahu 50 ccm)
 • 500,- Kč (motocykl s obsahem nad 50 ccm, přívěs do 750 kg)
 • 700,- Kč (přívěs nad 750 kg)

Podle plnění emisní normy u starších vozidel je možné, že bude vybrán poplatek na podporu sběru a využití autovraků (pokud nebyl již zaplacen) ve výši 3.000,- ; 5.000,- nebo 10.000,- Kč

Od poplatku je osvobozena registrace elektrického vozidla.

 

2/
ZTRÁTA VELKÉHO TECHNICKÉHO PRŮKAZU (ORV část II)

K žádosti o vydání nového osvědčení o registraci vozidla (velkého technického průkazu) žadatel přiloží:

 • ORV (malý technický průkaz)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek: 100,- Kč

 

3/
VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU (dříve depozit)

K žádosti o vyřazení vozidla z provozu žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla
 • ORV (malý technický průkaz)
 • všechny vydané tabulky registrační značky (čisté a nepoškozené) - POZOR, pokud je k vozidlu vydána RZ na nosné zařízení (3.RZ) je nutné ji odevzdat také
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek: 200,- Kč

                             

4/
ZÁPIS ADRESY MÍSTA UMÍSTĚNÍ VYŘAZENÉHO VOZIDLA A ÚČEL JEHO VYUŽITÍ

! Tento úkon lze provést pouze na registru vozidel obce s rozšířenou působností, kde je vozidlo vyřazeno!!!

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

K žádosti žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek: 50,- Kč

 

5/
UKONČENÍ VYŘAZENÍ VOZIDLA Z PROVOZU (dříve ukončení depozitu)

! Tento úkon lze provést pouze na registru vozidel obce s rozšířenou působností, kde je vozidlo vyřazeno!!!

K žádosti o vyřazení vozidla z provozu žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

 

6/
ZÁNIK VOZIDLA

K žádosti o zánik vozidla žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla
 • ORV (malý technický průkaz)
 • všechny vydané tabulky registrační značky - POZOR, pokud je k vozidlu vydána RZ na nosné zařízení (3.RZ) je nutné ji odevzdat také
 • doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

 

7/
TECHNICKÉ ZMĚNY (změny údajů o vozidle)

K žádosti o zápis změny údajů v registru vozidel žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla
 • ORV (malý technický průkaz)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku
 • doklad osvědčující zapisovanou změnu (např. typový list k tažnému zařízení s potvrzenou montáží oprávněnou osobou, typový list k alternativním pneu a ráfkům, potvrzený ze stanice technické kontroly technikem typu „K“, doklad osvědčující změnu barvy – evidenční kontrola, apod.)

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek: 50,- Kč (za každou změnu)

Pozn.ámka:
Pokud není na typovém listu k tažnému zařízení potvrzena montáž tažného zařízení, nebo nemá-li pracoviště, kde k montáži tažného zařízení došlo, vystaven certifikát, že je oprávněno montáže tažných zařízení provádět, je nutné toto nahradit technickou prohlídkou na stanici technické kontroly.

 

8/
PŘESTAVBY (DOSTAVBY) VOZIDEL

K žádosti o zápis změny údajů v registru vozidel žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla
 • ORV (malý technický průkaz)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku
 • doklad osvědčující zapisovanou změnu (např. záznam o přestavbě vozidla na LPG – záznam v technickém průkazu + příloha technického průkazu vydaná a zapsaná oprávněnou osobou, záznam o dostavbě vozidla – záznam v technickém průkazu + povolení MD k oprávnění dostavbu provést apod.)

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek: 50,- Kč

 

9/
OBNOVA VIN NÁHRADNÍ TECHNOLOGIÍ

Při zjištění nečitelnosti VIN (v důsledku např. koroze) žadatel předloží:

 • technický průkaz silničního vozidla
 • potvrzení o zjištění této skutečnosti (např. protokol o technické prohlídce se záznamem o zjištění nečitelnosti VIN)
 • potvrzení o ztotožnění vozidla, vydaného akreditovaným zástupcem výrobce vozidla

Poté bude žadateli vydán příkaz k vyražení VIN náhradní technologií.

Po obnovení VIN náhradní technologií a provedení technické prohlídky na stanici technické kontroly, která potvrdí, že VIN je vyraženo v souladu s právními předpisy,

Žadatel k žádosti o zápis změny údajů v registru vozidel doloží:

 • technický průkaz silničního vozidla
 • ORV (malý technický průkaz)
 • potvrzení o ztotožnění vozidla
 • potvrzený příkaz k vyražení VIN náhradní technologií
 • protokol o technické prohlídce (původní se zjištěním nečitelného VIN i nový s kontrolou správnosti vyražení VIN)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek: 50,- Kč

 


zpět

 

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 1. 2022
zataženo 4 °C -2 °C
čtvrtek 20. 1. sněžení 2/-3 °C
pátek 21. 1. mírné sněžení 0/-5 °C
sobota 22. 1. mírné sněžení 2/-4 °C