Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Registr vozidel

 


Kam jít?

Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň, Klatovská třída 2755/200a
odbor dopravy
Přízemí - nejprve je nutné si v přízemí ve vestibulu vzít lístek s pořadovým číslem, pak sledujte světelné displeje, kde se zobrazí Vaše pořadové číslo.
Pořadový lístek pro posledního klienta bude vydán nejpozději 15 minut před koncem úředních hodin. Při zvýšeném počtu žadatelů bude výdej pořadových lístků regulován podle aktuální situace.

mapa zde

Telefon 377 611 141   Kryč Tereza
Telefon 377 611 142   Zemková Hana
Telefon 377 611 143   Bláhová Jana
Telefon 377 611 144   Fifková Barbora
Telefon 377 611 159   Bureš Tomáš

Úřední hodiny zde.

MÚ Nýřany-Klatovská 200a, PlzeňMÚ Nýřany-Klatovská 200a, PlzeňMÚ Nýřany-Klatovská 200a, Plzeň

Od 1. ledna 2024 Vám bude při podání žádosti o změnu v registru vozidel odebrán velký technický průkaz.  O ponechání tohoto dokladu lze požádat po jeho znehodnocení pracovníkem registru vozidel.
 

Úkony, které vyřídíte na registru vozidel:


1/
PŘIHLÁŠENÍ NOVÉHO, DOSUD NEREGISTROVANÉHO VOZIDLA
(ojeté vozidlo dovezené ze zahraničí – viz technici)

K žádosti o zápis silničního vozidla do registru vozidel žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla (pokud byl k vozidlu vydán před 1.3.2023)
 • prohlášení o shodě (COC list), nebyl-li technický průkaz vydán
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu)  
 • doklad o nabytí (fakturu, kupní smlouvu) k nahlédnutí
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek:

 • 800,- Kč (vozidlo) - držitelé průkazu ZTP, ZTP/P jsou od tohoto poplatku osvobozeni
 • 300,- Kč (motocykl do obsahu 50 ccm)
 • 500,- Kč (motocykl s obsahem nad 50 ccm, přívěs do 750 kg)
 • 700,- Kč (přívěs nad 750 kg)

Od poplatku je osvobozena registrace elektrického vozidla.

 

2/
ZMĚNA VLASTNÍKA NEBO PROVOZOVATELE VOZIDLA

K žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla (pokud je u vozidla dosud přidělen)
 • ORV (malý technický průkaz)
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku.

Na vozidle musí být podle evidenční kontroly provedené v České republice skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v dokladech a evidenční kontrola nesmí být starší než 1 rok.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek:

 • 800,- Kč (vozidlo) - držitelé průkazu ZTP, ZTP/P jsou od tohoto poplatku osvobozeni 
 • 300,- Kč (motocykl do obsahu 50 ccm)
 • 500,- Kč (motocykl s obsahem nad 50 ccm, přívěs do 750 kg)
 • 700,- Kč (přívěs nad 750 kg)

Podle plnění emisní normy u starších vozidel je možné, že bude vybrán poplatek na podporu sběru a využití autovraků (pokud nebyl již zaplacen) ve výši 3.000,- ; 5.000,- nebo 10.000,- Kč.

V případě změny vlastníka nebo provozovatele vozidla na základě rozhodnutí soudu (dědictví, vypořádání SJM, přechod vlastnických práv apod.) je nutné doložit rozhodnutí soudu s vyznačením nabytí právní moci rozhodnutí a úkon je osvobozen od správních poplatků.

Má-li být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel, splnění podmínky evidenční kontroly se nevyžaduje, správní poplatek je v tom případě 50,- Kč.

 

3/
ZTRÁTA MALÉHO TECHNICKÉHO PRŮKAZU (ORV ČÁST I)

K žádosti o vydání nového osvědčení o registraci vozidla (malého technického průkazu) žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla (pokud je u vozidla dosud přidělen)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek 500,- Kč

V případě, že dojde k odcizení ORV a žadatel předloží protokol o odcizení vyhotovený PČR, je správní poplatek 100,- Kč.

 

4/
ZTRÁTA REGISTRAČNÍ ZNAČKY

K žádosti o vydání nové registrační značky vozidla žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla (pokud je u vozidla dosud přidělen)
 • ORV (malý technický průkaz)
 • zbývající tabulku registrační značky
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Bude vydána jiná registrační značka.

Správní poplatek:

 • 250,- Kč (při vydání jedné tabulky RZ) – motocykl, přívěs
 • 450,- Kč (při vydání dvou tabulek RZ)

 

5/
POŠKOZENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY

K žádosti o vydání registrační značky vozidla za poškozenou žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla
 • ORV (malý technický průkaz)
 • všechny vydané tabulky registrační značky
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Po dobu než bude vyrobena registrační značka náhradou za poškozenou, musí být všechny vydané registrační značky uložené na registru vozidel, následně bude vydána shodná registrační značka. NELZE VYUŽÍT U ZTRÁTY NĚKTERÉ Z REGISTRAČNÍCH ZNAČEK!

Správní poplatek: 600,- Kč

           
6/
REGISTRAČNÍ ZNAČKA NA PŘÁNÍ

K žádosti o vydání registrační značky na přání žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla (pokud je u vozidla dosud přidělen)
 • ORV (malý technický průkaz)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • žádost o zápis silničního vozidla do registru vozidel včetně dokladů, které se k této žádosti dokládají v případě žádosti o přidělení registrační značky na přání u nového, dosud neregistrovaného vozidla
 • všechny tabulky se stávající registrační značkou (při vyzvednutí vyrobených RZ na přání)
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek:

 • 5000,- Kč (při vydání jedné tabulky RZ) – motocykl, přívěs
 • 10000,- Kč (při vydání dvou tabulek RZ)

Pozn.: registrační značka na přání je přidělena konkrétnímu subjektu, pokud dojde ke změně vlastníka nebo provozovatele vozidla i s registrační značkou na přání, tato již zůstane na vozidle. Pokud si chcete registrační značku na přání ponechat na jiné vozidlo, musí před změnou vlastníka nebo provozovatele (při vývozu) dojít k výměně za běžnou registrační značku (správní poplatek 450,- Kč, (250,- Kč v případě jedné tabulky RZ – motocykl, přívěs) a registrační značku na přání si můžete rezervovat po dobu 6 měsíců (správní poplatek 300,- Kč, registrační značka bude uložena na úřadě). Po uplynutí 6 měsíců rezervace zaniká a registrační značka se stává neplatnou.

 

7/
REGISTRAČNÍ ZNAČKA K UMÍSTĚNÍ NA NOSNÉ ZAŘÍZENÍ PŘIPOJITELNÉ K SILNIČNÍMU VOZIDLU (3. RZ)

K žádosti o vydání registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla (pokud je u vozidla dosud přidělen)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek: 600,- Kč

 

8/
VÝVOZ VOZIDLA DO ZAHRANIČÍ

K žádosti o vydání registrační značky na vývoz žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla (pokud je u vozidla dosud přidělen)
 • ORV (malý technický průkaz)
 • všechny vydané tabulky registrační značky
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku
 • současný vlastník při podání žádosti sdělí údaje o osobě, která bude vozidlo po dobu platnosti registrační značky na vývoz užívat, doba platnosti je max. 3 měsíce

Na vozidle musí být podle evidenční kontroly provedené v České republice skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v dokladech a evidenční kontrola nesmí být starší více než 1 rok.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek: 450,- Kč

 

9/
EVIDENČNÍ ZMĚNY (např. změna bydliště, příjmení, názvu nebo sídla společnosti) (Technické změny = změny údajů o vozidle – viz TECHNICI)

K žádosti o zápis změny údajů v registru vozidel žadatel přiloží:

 • technický průkaz silničního vozidla (pokud je u vozidla dosud přidělen)
 • ORV (malý technický průkaz)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu) 
 • v případě registrace na podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu kopii výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku
 • doklad osvědčující zapisovanou změnu (např. občanský průkaz s novým příjmením nebo bydlištěm, výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku s vyznačenou změnou apod.)

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek: 50,- Kč (za každou změnu)

 

10/
VÝDEJ DAT Z REGISTRU VOZIDEL

K žádosti o výdej dat z registru vozidel žadatel přiloží:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, doklad o povolení k pobytu)

Výdej dat z registru vozidel lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů. Právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k vozidlu, u kterého je jako provozovatel nebo vlastník evidován.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, nemusí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Správní poplatek:

 • 30,- Kč za první stránku výpisu z registru vozidel
 • + 10,- Kč za každou další i započatou stránku

 


zpět

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:194
TÝDEN:6950
CELKEM:2961741

Přijímáme platební karty

VISAMARTERCARDBezkontaktní platba

Zákaz podomního prodeje
Zákaz pochůzkového prodeje

Zákaz vstupuPlatí na celém území města Nýřany.  Více zde.

Mobilní aplikace V obraze

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky