Město Nýřany
Oficiální stránky
Město Nýřany

Krajské zastupitelstvo

Volby do krajských zastupitelstev

 


Zastupitelstvo Plzeňského kraje

 • Kraje jsou dle Ústavy vyššími územními samosprávnými celky. 
 • Kraj jako instituce má velmi podobnou strukturu jako město či obec. Podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích je nejvyšším rozhodujícím orgánem krajské zastupitelstvo. Zastupitelé ze svého středu volí hejtmana kraje.
 • Zastupitelstvo Plzeňského kraje se skládá z 45 členů (počet zastupitelů je stanoven podle počtu obyvatel kraje). Zastupitelé jsou voleni na dobu 4 let.
 • Plzeňský kraj sídlí na adrese Škroupova 1760/18, Plzeň.

  sídlo Plzeňského kraje - tzv. Rašínův důmZasedací sál zastupitelstva Plzeňského kraje


Aktuální volby

Zastupitelé Plzeňského krajePoslední volby do zastupitelstva kraje proběhly ve dnech 7. - 8. 10. 2016. Výsledky voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje si můžete prohlédnout zde.

Nové volby se budou konat 2. a 3. října 2020, resp. ve středu 30. září 2020 pro občany s nařízenou individuální karanténou nebo izolací z důvodu COVID-19.


Jak volit ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2020?

Máte nařízenou individuální karanténu nebo izolaci z důvodu COVID-19?

NE:

 • Volíte v běžné volební místnosti
  Volíte jako obvykle, a to ve dnech 2. a 3. října 2020.
 • Volba do přenosné volební schránky
  Probíhá pouze ze závažných důvodů (úraz nebo dlouhodobá nemoc). Požádejte svůj obecní úřad (v Nýřanech 377 832 303) nebo příslušnou volební komisi. Volíte rovněž ve dnech 2. a 3. října 2020.

ANO:

 • Volíte z auta na stanovišti (drive-in)
  Volíte v okrese, kde máte trvalý pobyt, a to ve středu 30. září 2020 v čase od 7:00 do 15:00 hodin. Pro okres Plzeň - sever se jedná o dětské dopravní hřiště ve Školní ulici v Třemošné (vedle bowlingu).
 • Volba do zvláštní přenosné schránky
  Musíte se nahlásit svému krajskému úřadu (pro Nýřany Krajský úřad Plzeňského kraje) na speciální telefonní lince. Telefonní číslo a termín, do kdy se nahlásit, najdete na webových stránkách kraje. Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020.

Jste v pobytovém zařízení (např. domov důchodců, léčebna dlouhodobě nemocných) uzavřeném hygienickou stanicí z důvodu COVID-19?

 • Speciální komise Vás sama navštíví. Volíte dne 1. nebo 2. října 2020 (dle možnosti komise).

Obecná hygienická opatření během voleb:

 • Mějte zakrytá ústa a nos. Roušku sundejte pouze na vyzvání volební komise z důvodu ztotožnění.
 • Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci na ruce. Prostory volební místnosti jsou pravidelně dezinfikovány.
 • Udržujte rozestupy mezi Vámi, volební komisí a dalšími voliči.

V případě karantény nebo izolace:

 • Přednostně využijte volební stanoviště drive-in.
 • Totožnost prokazujte pouze občanským průkazem.
 • Na voličský průkaz volit nelze. Pokud ho ale máte, odevzdejte ho komisi.
 • Je dobré mít s sebou také potvrzení od lékaře či hygienické stanice.

 


Právní předpisy

 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

 • Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

  Vyhledání textu právních předpisů
   


Oprávněný volič

Právo  volit  do  zastupitelstva  kraje  má  státní  občan  České republiky,  který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a  je  přihlášen  k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu  kraje  nebo  na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje.

Překážkami výkonu volebního práva podle odstavce 1 jsou:

 • zákonem  stanovené  omezení  osobní  svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
 • zbavení způsobilosti k právním úkonům
 • zákonem  stanovené  omezení  osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
 • výkon  základní  nebo  náhradní  vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu.

 


Voličské průkazy

 • Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém  seznamu  je zapsán,  vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená  tuto skutečnost  do  stálého  seznamu  a do jeho výpisu pro okrskovou   volební komisi.   Voličský   průkaz   se   vydává   pouze voličům zapsaným  ve  stálém seznamu  v  územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.
 • Volič  může  požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb,  a  to osobně  u  obecního  úřadu  do okamžiku uzavření stálého seznamu  nebo podáním  doručeným  nejpozději  7  dnů  přede dnem voleb obecnímu  úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem  voliče  nebo  v  elektronické  podobě  zaslané prostřednictvím datové schránky;  o  osobně učiněné žádosti se sepíše úřední  záznam.  Obecní  úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě,   která  se  prokáže  plnou  mocí s  ověřeným  podpisem  voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
 • Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou  volby vyhlášeny  a  v  jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

 


Užitečné odkazy

Další informace k problematice voleb můžete nalézt na těchto webových stránkách:

 


 

Zpět

Mobilní aplikace V obraze

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální služby

Sociální služby

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 1. 2022
zataženo 4 °C -2 °C
čtvrtek 20. 1. sněžení 2/-3 °C
pátek 21. 1. mírné sněžení 0/-5 °C
sobota 22. 1. mírné sněžení 2/-4 °C